TỔ CHỨC BỘ MÁY, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI – QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH KHÁNH HÒA

Tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hoà
           Ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công tác– Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa và Quỹ Bảo trợ trẻ em Khánh Hòa.
           * Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế
           Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa thực hiện cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế theo Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc thành lập Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và Quỹ Bảo trợ trẻ em Khánh Hòa.
          1. Lãnh đạo Trung tâm:
          - Ông Trần Hiệp: Giám đốc.
          - Bà Mai Thị Quỳnh Tú: Phó giám đốc
          2. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
          - Phòng Tổ chức - Hành chính – Kế toán;
          - Phòng Nghiệp vụ (gồm: lĩnh vực Quỹ Bảo trợ trẻ em; lĩnh vực Đào tạo, truyền thông và phát triển cộng đồng; lĩnh vực Tư vấn, trợ giúp và quản lý trường hợp).
          3. Số người làm việc của Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số người làm việc được giao cho Lao động – Thương binh và Xã hội, thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

           * Trung tâm có chức năng:
           Trung tâm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng Tổ chức triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội, phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội và thúc đẩy phát triển công tác xã hội trở thành một nghề trên địa bàn tỉnh; cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho cá nhân, gia đình, nhóm cộng đồng trên địa bàn tỉnh, trong đó gồm chức năng chính: phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ, phục hồi và phát triển; Tổ chức vận động, thu nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực về tài chính, vật chất từ sự đóng góp tự nguyên của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình Hành động quốc qua vì trẻ em.
          Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng và có quyền tự chủ theo quy định của pháp luật.
          Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại số 193 đường Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.
          Cơ sở 2 đặt tại số 82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

           * Trung tâm có nhiệm vụ:
           1. Lĩnh vực công tác xã hội
           - Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm trình Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
           - Triển khai các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội và phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
           + Phối hợp, hướng dẫn, thúc đẩy các địa phương (cấp huyện, cấp xã) và các cơ quan, đơn vị liên quan (cơ sở bảo trợ xã hội, đơn vị xã hội, bệnh viện, trường học, cơ sở dạy nghề, cơ quan tư pháp…) trong việc tổ chức các hoạt động cung cấp dịch vụ công tác xã hội phục vụ các đối tượng.
           + Phát triển và hướng dẫn hoạt động của hệ thống các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Gắn kết hệ thống các cơ sở bảo trợ xã hội với các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.
           + Hỗ trợ, hướng dẫn cho đội ngũ nhân viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác xã hội trong hoạt động công tác xã hội tại địa bàn.
           - Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp:
           +  Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gồm: trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.
           + Đánh giá các nhu cầu của đối tượng; sàng lọc và phân loại đối tượng. Chuyển đối tượng đến cơ sở bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời, bảo đảm sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng, gồm: nơi cư trú tạm thời, thức ăn hoặc quần áo, chi phí đi lại. Trường hợp cần thiết thì chuyển gửi đối tượng tới các cơ sở y tế, giáo dục, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ quan, tổ chức phù hợp khác.
           + Cung cấp dịch vụ tư vấn, tham vấn và điều trị y tế ban đầu.
           - Tham vấn, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý và phục hồi thể chất cho đối tượng.
           - Tư vấn và trợ giúp đối tượng thụ hưởng các chính sách trợ giúp xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức phù hợp khác để bảo vệ, trợ giúp đối tượng; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc.
           - Xây dựng kế hoạch can thiệp và trợ giúp đối tượng; giám sát và rà soát lại các hoạt động can thiệp, trợ giúp và điều chỉnh kế hoạch.
           - Thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh khó khăn và bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi.
           - Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng.
           - Quản lý đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
           - Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội và nâng cao năng lực:
           + Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để giúp đối tượng phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha mẹ cho những đối tượng có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em và người chưa thành niên;
           + Hợp tác với các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội hoặc làm việc tại các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội;
           + Tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng có nhu cầu.
           - Phát triển cộng đồng
           + Liên hệ với chính quyền các cấp và người dân trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp cộng đồng;
           + Tham gia công tác cứu trợ khắc phục hậu quả do thảm họa, thiên tai;
           + Đề xuất chính sách với các cơ quan có thẩm quyền;
           + Xây dựng mạng lưới nhân viên, tình nguyên viên công tác xã hội;
           + Tổ chức huy động nguồn lực để trợ giúp đối tượng.
           - Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.
           - Thực hiện nghiên cứu, khảo sát, điều tra liên quan đến phúc lợi xã hội và an sinh xã hội (nếu có).
           2. Lĩnh vực Quỹ Bảo trợ trẻ em
           - Nghiên cứu, xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ Bảo trợ trẻ em (các chương trình hỗ trợ, dự án vận động nhằm tăng trưởng và bảo tồn nguồn quỹ…) báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ trẻ em tỉnh và trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.
           - Khai thác, thu nhận vận động các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để bổ sung nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em, phát triển nguồn vốn thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa, dịch vụ có tính chất từ thiện xã hội theo quy định của pháp luật; đồng thời quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả.
           - Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của quỹ, phối hợp với các đơn vị tổ chức có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án của quỹ triển khai tại cơ sở và báo báo kết quả đóng góp của các Nhà tài trợ.
           - Sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ và đột xuất với Hội đồng Bảo trợ Quỹ trẻ em và Sở Lao động – Thương binh tỉnh về các hoạt động thu nhận, quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.
           - Thực hiện dân chủ, công khai các chế độ thu, chi Quỹ theo quy định tài chính hiện hành. Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
           3. Nhiệm vụ khác
           - Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
           - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây