Quyết định thành lập

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

Số: 39/2002/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nha Trang, ngày 26 tháng 3 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
V/v thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
 
          - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
         - Căn cứ Thông tư liên tịch số 32/2001/TTLT-BTCCBCP-UBQGDS-UBBVCSTEVN ngày 06/6/2001 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Ủy ban Quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Ủy ban bảo vệ - Chăm sóc trẻ em Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em cấp tỉnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1: Thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.
          Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa là đơn vị sự nghiệp, có con dấu và tài khoản riêng, có chức năng tổ chức, vận động, thu nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực về tài chính, vật chất nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em.
          Trụ sở của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa: đặt tại số 82 Trần Quý cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
          Điều 2: Nhiệm vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em như sau:
          1- Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và trình Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh; tổ chức thực hiện kế hoạc hoạt động đã được phê duyệt.
          2- Khai thác, thu nhận các nguồn đóng góp trong và ngoài nước, tạo nguồn vốn cho Quỹ; phát triển nguồn vốn thông qua những hoạt động kinh tế, văn hóa, dịch vụ có tính chất từ thiện theo quy định của pháp luật; đồng thời quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và có hiệu quả.
          3- Thương xuyên tuyên truyền các hoạt động của Quỹ, kết quả đóng góp của các nhà tài trợ, biểu dương những tập thể, cá nhân hoạt động tốt trong công tác xây dựng Quỹ.
          4- Báo cáo Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh về tình hình thu nhận, quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em.
          Hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phải đảm bảo Quy chế quản lý Quỹ do UBND tỉnh ban hành.
          Điều 3: Cơ cấu tổ chức Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh có Giám đốc do 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em kiêm nhiệm, 1 thủ quỹ trong biên chế Nhà nước, 2 nhân viên hợp đồng và các cộng tác viên.
          Biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em nằm trong tổng biên chế của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.
          Điều 4: Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em có trách nhiệm:
          - Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự của Quỹ sau khi thống nhất với Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.
          - Ban hành Quy chế làm việc của Quỹ, quy định nhiệm vụ cụ thể, mới quan hệ công tác và quản lý, chỉ đạo việc thực hiện.
          Điều 5: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật Giá, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 5 (thi hành) 
- Lưu: VP, TCCQ
- Quỹ Bảo trợ trẻ em.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
CHỦ TỊCH
  (Đã ký)

Phạm Văn Chi
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

Số: 3023/QĐ-UBND
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nha Trang, ngày 09 tháng 12 năm 2008 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về cơ cấu tổ chức Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
          Căn cứ Quyết định số 39/2002/QĐ-UB ngày 26/3/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa;
          Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1615/TTr-LĐTBXH ngày 30/9/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1227/TTr-SNV ngày 05/11/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa như sau:
          - Lãnh đạo: có Giám đốc Quỹ và Phó Giám đốc Quỹ
          Giám đốc Quỹ do một Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiêm nhiệm, Phó Giám đốc Quỹ chuyên trách.
          - Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: bộ phận Kế hoạch-Tài chính, bộ phận nghiệp vụ.

          Điều 2.  Bãi bỏ nội dung quy định về cơ cấu tổ chức của Quỹ Bảo trợ trẻ em nêu tại Điều 3 Quyết định số 39/2002/QĐ-UB ngày 26/3/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa.

          Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                        
- Như điều 3;                   
- Bộ LĐTBXH;
- Trung tâm Công báo (02 bản);    
- Lưu: VP, LN.
TTM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
  (Đã ký)

Võ Lâm Phi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây