Quy trình hướng dẫn hồ sơ hỗ trợ trẻ em

Thứ tư - 30/01/2019 10:28 777 0
II. Thủ tục giải quyết hỗ trợ cho trẻ em
1. Chi phí phẫu thuật tim từ ngân sách tỉnh Khánh Hòa
          1.1. Cơ quan thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa
          1.2. Lĩnh vực: Trẻ em
          1.3. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng lập và nộp hồ sơ tại
   + Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội;
   + Văn phòng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa – Số 82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. Số điện thoại: 0258.3863520
          Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu
          Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
          Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
          - Bước 2:
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính sẽ scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, chuyên viên được chuyển việc sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ;
      . Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
      . Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng thì:
      . Sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, sau khi tiếp nhận chuyển việc sẽ tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
      . Nếu hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì trực tiếp trao đổi, hướng dẫn trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
          - Bước 3: Kể từ khi trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
          1.4. Thành phần hồ sơ (mẫu hồ sơ):
                    - Đơn xin trợ giúp chi phí mổ tim;
                    - Tờ khai dành cho bệnh nhân phẫu thuật tim;
                    - Đơn xin xác nhận (áp dụng cho hộ gia đình khó khăn);
                    - Quyết định hộ nghèo, hộ cận nghèo;
                    - Giấy Báo chi phí mổ tim;
                    - Bản photo Sổ hộ khẩu;
                    - Bản photo Chứng minh nhân dân;
                    - Bản photo Thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ;
                    - Bản sao Giấy khai sinh của trẻ;
                    - Hình ảnh (10 x 15): 01 ảnh trẻ và 01 ảnh trẻ chụp chung với gia đình trước nhà (toàn cảnh).
          1.5. Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ.
          1.6. Mẫu hồ sơ đính kèm:
- Đơn xin trợ giúp chi phí mổ tim;
                    - Tờ khai dành cho bệnh nhân phẫu thuật tim;
                    - Đơn xin xác nhận (áp dụng cho hộ gia đình khó khăn);
          1.7. Phí, lệ phí: Không.
          1.8. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa hoàn thành công việc tiếp nhận, kiểm tra và gửi văn bản đến các bệnh viện mà trẻ em đăng ký phẫu thuật; đồng thời thông báo cho trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng biết (thông thường thì bệnh viện sẽ trực tiếp liên hệ với trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để thông báo lịch phẫu thuật).
1.9. Cơ quan phối hợp: Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
1.10. Kết quả thực hiện: Công văn gửi bệnh viện đề nghị xếp lịch phẫu thuật tim cho trẻ em.
1.11. Căn cứ pháp lý:
- Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 04/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh;
- Nghị Quyết số 16/2015/NQ-HDDND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020.
1.12. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện:
Trẻ em được quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em số 14/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc Hội./.

2. Chi phí phẫu thuật tim từ nguồn vận động
          2.1. Cơ quan thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa
          2.2. Lĩnh vực: Trẻ em
          2.3. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng lập và nộp hồ sơ tại
   + Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội;
   + Văn phòng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa – Số 82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. Số điện thoại: 0258.3863520
          Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu
          Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút
          Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
          - Bước 2:
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính sẽ scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, chuyên viên được chuyển việc sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ;
      . Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tham mưu văn bản gửi các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… để vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ.
Sau khi nhận được thông báo đồng ý hỗ trợ kinh phí phẫu thuật của các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
      . Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng thì:
      . Sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, sau khi tiếp nhận chuyển việc sẽ tham mưu văn bản gửi các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… để vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ.
Sau khi nhận được thông báo đồng ý hỗ trợ kinh phí phẫu thuật của các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
      . Nếu hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì trực tiếp trao đổi, hướng dẫn trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
          - Bước 3: Kể từ khi trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì chuyên viên tham mưu văn bản gửi các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ,… để vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ.
Sau khi nhận được thông báo đồng ý hỗ trợ kinh phí phẫu thuật của các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật.
2.4. Thành phần hồ sơ:
                    - Đơn xin trợ giúp chi phí mổ tim;
                    - Bản tự khai;
                    - Bảng tổng hợp nguồn tài chính hỗ trợ mổ tim;
                    - Biên bản xác minh hoàn cảnh gia đình trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh (áp dụng cho hộ gia đình khó khăn);
                    - Quyết định hộ nghèo, hộ cận nghèo;
                    - Giấy Báo chi phí mổ tim;
                    - Bản photo Sổ hộ khẩu;
                    - Bản photo Chứng minh nhân dân;
                    - Bản photo Thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ;
                    - Bản sao Giấy khai sinh của trẻ;
                    - Hình ảnh (10 x 15): 01 ảnh trẻ và 01 ảnh trẻ chụp chung với gia đình trước nhà (toàn cảnh).
          2.5. Số bộ hồ sơ: 05 (năm) bộ.
          2.6. Mẫu hồ sơ đính kèm:
- Đơn xin trợ giúp chi phí mổ tim;
                    - Bản tự khai;
                    - Bảng tổng hợp nguồn tài chính hỗ trợ mổ tim;
                    - Biên bản xác minh hoàn cảnh gia đình trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh (áp dụng cho hộ gia đình khó khăn);
          2.7. Phí, lệ phí: Không.
          2.8. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng nộp hồ sơ hoặc bổ sung hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa hoàn thành công việc tiếp nhận, kiểm tra và gửi văn bản đến các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… để vận động nguồn lực hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho trẻ.
Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo đồng ý hỗ trợ kinh phí phẫu thuật của các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,… chuyên viên tham mưu văn bản gửi Bệnh viện theo đề nghị của trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để được xếp lịch phẫu thuật; đồng thời thông báo cho trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng biết (thông thường thì bệnh viện sẽ trực tiếp liên hệ với trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để thông báo lịch phẫu thuật).
2.9. Cơ quan phối hợp: Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
2.10. Kết quả thực hiện:
          - Công văn vận động nguồn kinh phí để chi phí phẫu thuật tim;
- Công văn gửi bệnh viện đề nghị xếp lịch phẫu thuật tim cho trẻ em.
          Sau khi trẻ được phẫu thuật và tổng chi phí phẫu thuật bệnh viện sẽ gửi Bảng đề nghị thanh toán về các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ,… đồng ý tài trợ theo văn bản thống nhất để các tổ chức, Hội, Quỹ, cá nhân, các nhà tài trợ,…trực tiếp chuyển tiền thanh toán cho bệnh viện.
2.11. Căn cứ: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa trực tiếp liên hệ khi tiếp nhận các trường hợp có hồ sơ gửi về văn phòng.
2.12. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện: Trẻ em được quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em số 14/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc Hội./.

3. Các chương trình:
          Phẫu thuật nụ cười; công trình nước sạch; cấp phát sữa; bảo trợ dài hạn; cấp dụng cụ học tập; cấp xe đạp; cấp học bổng, …….
          3.1. Cơ quan công bố/công khai: Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
3.2. Cơ quan thực hiện: Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa
          3.3. Lĩnh vực: Trẻ em
          3.4. Trình tự thực hiện:
          - Bước 1: Nhận văn bản hoặc thông tin qua E-mail do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hướng dẫn, phân bổ số lượng, trong thời gian 02 ngày nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp địa phương hoặc các Phòng Giáo dục – Đào tạo để triển khai thực hiện.
          Quy định hạn nộp hồ sơ đối với các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, đa phần hồ sơ nộp về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa rất muộn
          - Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ từ các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội gửi trực tiếp hoặc gián tiếp về Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa – Số 82 Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang. Số điện thoại: 0258.3863520. Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu.
          - Bước 3:
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu chính sẽ scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, chuyên viên được chuyển việc sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ;
      . Trường hợp các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian 02 ngày.
Sau khi nhận được thông báo thời gian để nhận hiện vật hoặc khi đã nhận được tiền trong tài khoản đơn vị thì chuyên viên xây dựng chương trình báo cáo,  tham mưu lãnh đạo thời gian tổ chức trao tặng theo quy định của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Riêng chương trình phẫu thuật nụ cười, sau khi tổng hợp gửi báo cáo về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian 02 ngày; đồng thời thông báo và hướng dẫn trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trực tiếp liên hệ với cán bộ phụ trách chương trình được ghi rõ trong văn bản để liên lạc, trao đổi và được nhận tiền hỗ trợ từ chương trình.
      . Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì liên hệ trực tiếp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng để hướng dẫn bổ sung cho đầy đủ.
   + Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ cán bộ của các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thì sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì scan hồ sơ trình lãnh đạo chuyển việc để xử lý trên hệ thống E-Office, chuyên viên được chuyển việc sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ có trong hồ sơ;
      . Trường hợp các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian 02 ngày.
Sau khi nhận được thông báo thời gian để nhận hiện vật hoặc khi đã nhận được tiền trong tài khoản đơn vị thì chuyên viên xây dựng chương trình báo cáo,  tham mưu lãnh đạo thời gian tổ chức trao tặng theo quy định của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Riêng chương trình phẫu thuật nụ cười, sau khi tổng hợp gửi báo cáo về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong thời gian 02 ngày; đồng thời thông báo và hướng dẫn trẻ em, cha mẹ trẻ em hoặc người chăm sóc nuôi dưỡng trực tiếp liên hệ với cán bộ phụ trách chương trình được ghi rõ trong văn bản để liên lạc, trao đổi và được nhận tiền hỗ trợ từ chương trình.
      . Trường hợp hồ sơ chưa hoặc không đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì trả ngay để thu thập, bổ sung cho đầy đủ.
3.5. Thành phần hồ sơ:
Tất cả mẫu biểu được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam quy định
                    - Chương trình phẫu thuật nụ cười
Mẫu BM14 – Danh sách trích ngang trẻ em khám sàng lọc, phẫu thuật nụ cười năm…..;
Mẫu BM11 – Phiếu ảnh trẻ em.
                    - Các chương trình còn lại
          Mẫu BM16 – Phiếu thông tin trẻ em;
          Mẫu BM15 – Danh sách trẻ em thụ hưởng chương trình sữa;
          Mẫu BM17 – Danh sách trẻ em đề nghị cấp học bổng;
          Mẫu BM20 – Danh sách trẻ em nhận hỗ trợ bảo trợ dài hạn;
          Mẫu BM21 – Danh sách trẻ em ký nhận dụng cụ học tập năm….;
          Mẫu BM 22 – Danh sách trẻ em ký nhận hỗ trợ xe đạp năm….;
                    Và kèm theo các giấy tờ liên quan khác:
                    - Quyết định hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn;
                    - Bản sao Giấy khai sinh của trẻ;
3.6. Số bộ hồ sơ: 03 (ba) bộ.
          3.7. Mẫu hồ sơ đính kèm:
- Chương trình phẫu thuật nụ cười
Mẫu BM14 – Danh sách trích ngang trẻ em khám sàng lọc, phẫu thuật nụ cười năm…..;
Mẫu BM11 – Phiếu ảnh trẻ em.
                    - Các chương trình còn lại
          Mẫu BM16 – Phiếu thông tin trẻ em;
          Mẫu BM15 – Danh sách trẻ em thụ hưởng chương trình sữa;
          Mẫu BM17 – Danh sách trẻ em đề nghị cấp học bổng;
          Mẫu BM20 – Danh sách trẻ em nhận hỗ trợ bảo trợ dài hạn;
          Mẫu BM21 – Danh sách trẻ em ký nhận dụng cụ học tập năm….;
          Mẫu BM 22 – Danh sách trẻ em ký nhận hỗ trợ xe đạp năm….;
          3.8. Phí, lệ phí: Không.
          3.9. Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa hoàn thành công việc.
3.10. Cơ quan phối hợp: Các Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội
3.11. Kết quả thực hiện:
          - Công văn báo cáo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam số lượng trẻ em đăng ký tham gia phẫu thuật nụ cười;
- Tổng hợp danh sách, tổ chức trao tặng và báo cáo kết quả thực hiện về Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sau khi hoàn thành.
3.12. Căn cứ: Các văn bản thông báo, hướng dẫn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
3.13. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện:
- Trẻ em được quy định tại Điều 1 Luật Trẻ em số 14/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc Hội.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây